Movement Studios

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
taneční školy Movement Studios

Zaškrtnutím políčka „Souhlasím s VOP“ při registraci na nábor prostřednictvím webu www.movement-studios.cz Tanečník potvrzuje, že se s obsahem těchto všeobecných podmínek seznámil a souhlasí s nimi.

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztah mezi společností Movement Factory, z.s., IČO: 086 22 396, se sídlem Malé náměstí 76, Veselí nad Lužnicí II, 391 81 Veselí nad Lužnicí (dále jen „Spolek“) a Tanečníkem, resp. jeho zákonným zástupcem, (dále jen „Tanečník“) vyplývající ze smlouvy o poskytování služeb. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti Spolku a Tanečníka.

1. ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMŮ
1.1. Spolek provozuje taneční školu v tanečních studiích pod souhrnným názvem Movement Studios, do nichž spadají následující taneční studia:
– United Movement nacházející se ve Veselí nad Lužnicí,
– Movement Factory nacházející se v Praze,
– Movement Company nacházející se v Brně
(dále jen „Studia“ nebo jednotlivě jako „Studio“).
Pokud je dále v těchto VOP zmíněno Studio ve smyslu smluvní strany, má se tím na mysli právnická osoba Studio provozující, tj. Spolek.  
1.2. Taneční výuka ve Studiích probíhá ve školním roce od 9. září 2023 do 23. června 2024.
1.3. Tanečníkem se rozumí tanečník, případně jeho zákonný zástupce v případě tanečníků mladších 18 let, který řádně vyplnil a odeslal přihlášku k taneční výuce v některém ze Studií, byl přijat na základě absolvovaného náboru a potvrdil studium dle níže stanovených podmínek.
1.4. Full Out Camp je taneční stáž s mezinárodními lektory konající se v termínech uvedených na webu www.fulloutcamp.cz určená pro individuální tanečníky i taneční skupiny, jejímž pořadatelem je společnost Full Out Camp s.r.o., IČO: 108 99 014, se sídlem Lucemburská 2435/15, Praha 3, 130 000 (dále jen „Full Out Camp“).
1.5 Taneční složkou se rozumí přidělená taneční skupina na základě rozřazení při náboru oznámená v přijímacím e-mailu.

2. PŘIHLÁŠKA A NÁBORY
2.1. Tanečník je do Studia přijat na základě náboru, jehož termín a místo konání je zveřejněn na webu www.movement-studios.cz. K účasti na náboru se Tanečník registruje prostřednictvím webu www.movement-studios.cz.
2.2. O přijetí Tanečníka na náboru rozhoduje odborná porota složená z lektorů a choreografů Studií. Odborná porota rovněž rozhoduje o zařazení Tanečníka do příslušné věkové kategorie a výkonnostní ligy. Přijetí Tanečníka a jeho zařazení do příslušné kategorie je nenárokové a závisí na posouzení poroty.
2.3. O přijetí Tanečníka do Studia vyrozumí Studio Tanečníka prostřednictvím e-mailu na Tanečníkem uvedenou e-mailovou adresu. Tanečník má povinnost ve lhůtě 3 dnů od doručení e-mailu o přijetí potvrdit Studiu svůj nástup do Studia.
2.4. Registrací na náboru Tanečník stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito VOP a souhlasí s nimi.
2.5. Potvrzením nástupu do Studia dle odstavce 2.3. dochází mezi Studiem a Tanečníkem k uzavření smlouvy o poskytnutí služeb, kterou se Tanečník zavazuje k dodržování těchto VOP. Tyto VOP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb mezi Studiem a Tanečníkem.
2.6. Předmětem smlouvy o poskytování služeb je povinnost Studia zajistit poskytnutí služeb výuky tance či jiných služeb dle těchto VOP a tomu odpovídající závazek Tanečníka zaplatit za poskytnutí těchto služeb Studia sjednanou cenu.
3. ŠKOLNÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Výše školného pro každého Tanečníka závisí na věkové kategorii a výkonnostní lize a zvoleném zaměření, do které bude Tanečník na základě náboru přijat. O konkrétní výši školného bude Tanečník vyrozuměn v e-mailu o přijetí do Studia dle odstavce 2.3.
3.2. Školné lze hradit měsíčně, čtvrtletně nebo pololetně. Školné je splatné vždy nejpozději do 15. dne příslušného měsíce.
3.3. Školné hradí Tanečník bezhotovostním převodem na bankovní účet Spolku dle pokynů Spolku.
3.4. V případě ukončení účasti na výuce ve Studiu Tanečníkem během trvání školního roku má Tanečník povinnost uhradit školné i za příslušný měsíc, ve kterém došlo k ukončení jeho účasti na výuce ve Studiu.
3.5. V případě, že Tanečník ukončí svou účast na výuce ve Studiu po uplynutí více než 3 měsíců školního roku, má Tanečník povinnost uhradit školné za za celé zbývající pololetí a to jednorázově do 15 dní od ukončení studia nebo v dílčích splátkách po domluvě se Studiem.
3.6. Odstavec 3.5. se nevztahuje na případy, kde ke zrušení účasti na výuce ve Studiu Tanečníkem dojde z důvodu dlouhodobé nemoci či úrazu, jež Tanečníku znemožňuje pokračování v taneční výuce ve Studiu, a Tanečník tuto skutečnost doloží lékařskou zprávou.
3.7. V případě, že dojde ke zrušení některého tréninku z důvodu produkčního fungování Studia, nemá Tanečník nárok na poměrné snížení školného ani jeho poměrné vrácení. Tanečník rovněž nemá nárok na poměrné snížení školního či jeho poměrné vrácení v případě jeho absence na trénincích.
3.8. Školné zahrnuje pouze taneční výuku pod vedením profesionálních tanečníků a choreografů. Veškeré další položky jako startovné, kostýmy, studiové teplákové soupravy, individuální tréninky a další náklady si hradí Tanečník nad rámec školného.
3.9. V ojedinělých případech může Studio udělit Tanečníkovi sociální stipendium, jehož výše závisí na konkrétních okolnostech situace Tanečníka. O stipendium lze žádat prostřednictvím formuláře, který Studio Tanečníkovi poskytne po jeho přijetí dle odstavce. 2.3. Udělení stipendia je nenárokové a závisí na posouzení Studia.


4. DALŠÍ POVINNOSTI TANEČNÍKA
4.1. Komunikace mezi Tanečníkem a Studiem probíhá prostřednictvím aplikace Kydemy. Každý Tanečník má povinnost si zajistit přístup k aplikaci Kydemy buď prostřednictvím webu www.movementstudios.kydemy.com nebo stažením aplikace Kydemy do svého zařízení. V případě potřeby Studio poskytne Tanečníku asistenci s instalací a ovládáním aplikace Kydemy.
4.2. Jakákoliv absence Tanečníka na jakémkoliv tréninku musí být řádně oznámena a odůvodněna.
4.3. Tanečníkovi je doporučeno zúčastnit se taneční stáže Full Out Camp konající se v nejbližším termínu následujícím po konci příslušného školního roku. Cena a termín bude zveřejněn na webu www.fulloutcamp.cz. V případě, že se Tanečník nemůže stáže Full Out Camp zúčastnit, vyrozumí o této skutečnosti v dostatečném předstihu Studio. 
4.4. Všichni Účastníci se na akcích Studia prezentují ve studiovém oblečení. Za tímto účelem je Tanečník povinen si příslušné komplety zakoupit za cenu, která bude upřesněna Studiem.
4.5. Všichni Účastníci jsou povinni zúčastnit se všech mezinárodních nebo tuzemských soutěží dle složky, které jsou členem. Soutěžní rozpis sdělí Studio Tanečníkům v okamžiku, kdy bude Studiu znám. V případě, že se Tanečník nezúčastní plánované soutěže a neoznámí tuto skutečnost nejpozději 1 měsíc před touto soutěží (ledaže by se jednalo o zdravotní důvody podložené lékařskou zprávou), uhradí Studiu smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč.
4.6. Tanečník je povinen hradit na své náklady kostýmy šité na míru pro účely účasti na soutěžích. Cena za jeden soutěžní kostým nepřesáhne 5.000,- Kč.
4.7. V případě sdílení jakéhokoliv obsahu vytvořeného ve Studiu (videa z tréninků, videa choreografií, aftermovies apod.) Tanečníkem na sociálních sítích či jiných veřejně přístupných médiích je Tanečník povinen u takového příspěvku označit nebo zmínit Studio a choreografa, který dané dílo vytvořil, případně také další osoby podílející se na obsahu příspěvku. Uvedené se aplikuje i v případě instagramových stories.

5. PODMÍNKY SLUŽBY
5.1. Studio si vyhrazuje právo provést změnu sjednaných služeb a jejich programu. V takovém případě je Studio povinno bez zbytečného odkladu Tanečníka o takové změně informovat.
5.2. Studio si vyhrazuje právo změnit zařazení Tanečníka do věkové kategorie, taneční složky a výkonnostní ligy kdykoliv po dobu trvání školního roku.
5.3.Tanečník má povinnost Studio písemně informovat o všech známých zdravotních omezeních. Tanečník potvrzením svého nástupu do Studia potvrzuje, že je zdravotně způsobilý ke studiu. Veškerá rizika související se zdravotním stavem Tanečníka, o kterém nebylo Studio informováno, nese Tanečník.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1.
Tyto VOP jsou platné od 24. června. 2023.
6.2. Studio je oprávněno tyto VOP kdykoliv změnit. Studio má povinnost zpřístupnit Tanečníkovi aktuálně platnou verzi VOP. Pro Tanečníka jsou závazné VOP účinné v den vzniku smlouvy o poskytování služeb. Pokud dojde ke změně těchto VOP po uzavření smlouvy o poskytování služeb, Studio informuje Tanečníka o novém znění VOP. Tanečník má právo odmítnout přistoupení k novému znění VOP.
6.3. Pokud by se stala některá ustanovení těchto VOP neplatná nebo neúčinná, pak platnost ostatních ustanovení zůstává nedotčena a není tím dotčena platnost a účinnost těchto VOP jako celku. Neplatná nebo neúčinná ustanovení těchto VOP strany nahradí takovými platnými nebo účinnými ustanoveními, které co nejvíce odpovídají smyslu a účelu neplatných nebo neúčinných ustanovení.
6.4. Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto VOP nebo ze smlouvy o poskytování služeb mezi  Pořadatelem a Účastníkem se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
6.5. Osobní údaje Tanečníka jsou Spolkem zpracovávány dle Podmínek zpracování osobních údajů.